خاکستری / دودی ترکیبی

Ash Mix

7-21
بلوند دودی خاکستری
Medium Blonde Ash Cendre
6-16
خاکستری شکلاتی بلوند
Blonde Cendre Chocolate
6-12
خاکستری دودی بلوند
Dark Blonde Cendre Ash
9-24
بلوند دوی بژ خیلی روشن
Extra Light Blonde Ash Beige
8-21
بلوند دودی خاکستری روشن
Light Blonde Ash Cendre

خاکستری

Cendre

6-1
بلوند خاکستری تیره
Dark Blonde Cendre
5-1
قهوه ای خاکستری روشن
Light Brown Cendre
1-1
مشکی پرکلاغی
Blue Black
9-1
بلوند خاکستری خیلی روشن
Extra Light Blonde Cendre
8-1
بلوند خاکستری روشن
Light Blonde Cendre
7-1
بلوند خاکستری متوسط
Medium Blonde Cendre
 
8-11
خاکستری قوی روشن
Light Blonde Cendre Extra
10-1
بلوند خاکستری فوق روشن
Ultra Blonde Cendre

طبیعی

Natural

4-0
قهوه ای متوسط
Medium Brown
3-0
قهوه ای تیره
Dark Brown Natural
1-0
مشکی طبیعی
Black Natural
6-00
بلوند تیره قوی
Dark Blonde Extra
6-0
بلوند تیره طبیعی
Dark Blonde Natural
5-0
قهوه ای روشن
Light Brown
7-0
بلوند متوسط
Medium Blonde
7-00
بلوند متوسط قوی
Medium Blonde Extra
8-0
بلوند روشن
Light Blonde
8-00
بلوند روشن قوی
Light Blonde Extra
9-0
بلوند خیلی روشن
Extra Light Blonde
9-00
بلوند خیلی روشن قوی
Extra Light Blonde Extra
10-0
بلوند فوق روشن
Ultra Blonde
12-0
بلوند خاص
Special Blonde

شکلاتی

Chocolates

5-65
قهوه ای شکلاتی طلایی روشن
Light Brown Chocolate Gold
6-6
بلوند شکلاتی تیره
Dark Blonde Chocolate
5-6
قهوه ای شکلاتی روشن
light Brown Chocolate
7-65
بلوند شکلاتی طلایی متوسط
Medium Blonde Chocolate Gold
6-65
بلوند شکلاتی طلایی
Dark Blonde Chocolate Gold

طلایی / طلایی ترکیبی

Golds

9-57
بلوند طلایی مسی روشن
Extra Light Blonde Gold Copper
9-55
بلوند طلایی قوی خیلی روشن
Extra Light Blonde Gold
7-55
بلوند طلایی قوی متوسط
Medium Blonde Gold Extra
7-57
بلوند طلایی مسی متوسط
Medium Blonde Gold Copper

بژ / بژ ترکیبی

Beige

8-4
بلوند بژ روشن
Light Blonde Beige
7-4
بلوند بژ متوسط
Medium Blonde Beige
6-4
بلوند بژ تیره
Dark Blonde Beige
6-46
بلوند بژ شکلاتی تیره
Dark Blonde Beige Chocolate
9-42
بلوند بژ دودی خیلی روشن
Extra Light Blonde Beige Ash
9-4
بلوند بژ خیلی روشن
Extra Light Blonde Beige
9-48
بلوند بژ قرمز خیلی روشن
Extra Light Blonde Beige Red
7-48
بلوند بژ قرمز متوسط
Medium Blonde Beige Red

های لیفت

Highlifts

10-14
بلوند خاکستری بژ فوق روشن
Ultra Blonde Cendre Beige
10-1
بلوند خاکستری فوق روشن طبیعی
Ultra Blonde Cendre
 
10-0
بلوند طبیعی فوق روشن
Ultra Blonde Natural
10-46
بلوند بژ شکلاتی فوق روشن
Ultra Blonde Beige Chocolate
10-4
بلوند بژ فوق روشن
Ultra Blonde Beige
10-21
بلوند دودی خاکستری فوق روشن
Ultra Blonde Ash Cendre
12-2
بلوند خاص دودی
Special Blonde Ash
12-11
بلوند خاکستری خاص قوی
Special Blonde Cendre Extra
12-0
بلوند خاص طبیعی
Special Blonde Natural
12-4
بلوند خاص بژ
Special Blonde Beige

مسی / قرمز

Reds

9-57
بلوند طلایی مسی روشن
Extra Light Blonde Gold Copper
9-55
بلوند طلایی قوی خیلی روشن
Extra Light Blonde Gold
7-55
بلوند طلایی قوی متوسط
Medium Blonde Gold Extra
7-57
بلوند طلایی مسی متوسط
Medium Blonde Gold Copper

شکلاتی ترکیبی

Chocolate Mix

6-63
بلوند شکلاتی زیتونی تیره
Dark Blonde Chocolate Matt
4-68
قهوه ای شکلاتی قرمز متوسط
Medium Brown Chocolate Red

واریاسیون و بوستر

Variation

0-33
خنثی کننده رنگ قرمز
Anti Red Concentrate
0-22
خنثی کننده رنگ نارنجی
Anti Orange Concentrate
0-11
واریاسیون ضد زردی
Anti Yellow Concentrate
0-99
تشدید کننده رنگ بنفش
Violet Concentrate
0-89
تشدید کننده رنگ قرمز بنفش
Red Violet Concentrate
0-88
تشدید کننده رنگ قرمز
Red Concentrate
0.00
روشن کننده مو
Diluter
E-1
روشن کننده خاکستری
Cendre Extract

پاستیلی

Pastels

9.5-22
آبی کم رنگ (نقرابی)
Pale Blue
9.5-4
پلاتینه بژ
Pastel Beige
9.5-1
پلاتینه صدفی
Pastel Pearl
9.5-49
پلاتینه کرم روشن
Pastel Nude
9.5-29
پلاتینه بنفش روشن
Pastel Lavender